Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

Ubezpieczający

AKADEMIA WSB

Kurs

Polisa zabezpieczająca praktyki i ćwiczenia

Dane Studenta

Adres Studenta

Oświadczenia obowiązkowe

(>>rozwiń) Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem treść dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuje treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących w dniu dzisiejszym, na podstawie, których wnioskuję o przystąpienie do umowy.

(>>rozwiń) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą

(>>rozwiń) Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

(>>rozwiń) Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w punkcie 7 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

(>>rozwiń) Oświadczam, ze otrzymałem informacje dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w punkcie 6 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

(>>rozwiń) Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane są aktualne, prawdziwe i zgodne z moja najlepsza wiedzą. Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuje się informować Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedziba w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.

Zgody dobrowolne

Zgoda na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących umowy ubezpieczenia (>>rozwiń)

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i wybór formy kontaktu (>>rozwiń)

Zgoda na działania marketingowe po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej (>>rozwiń)

Zgoda na zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i profilowanie (>>rozwiń)

* pola wymagane

form.przelicz_skladki

form.suma_skladki.waluta