Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

Ubezpieczający

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH NR 2 W GDAŃSKU

Kurs

Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia dla słuchacza kierunku medycznego w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku

Szczegóły

Dane ubezpieczonego

(rrrr-mm-dd)

Dane ubezpieczonego

Oświadczenia obowiązkowe

(>>rozwiń) Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem treść dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuje treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących w dniu dzisiejszym, na podstawie, których wnioskuję o przystąpienie do umowy.

(>>rozwiń) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą

(>>rozwiń) Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

(>>rozwiń) Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w punkcie 7 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

(>>rozwiń) Oświadczam, że otrzymałem informację dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w punkcie 6 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

(>>rozwiń) Oświadczam, że podane przeze mnie dane są aktualne, prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuje się informować Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedziba w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.

Zgody dobrowolne

 Otrzymywanie informacji handlowych przez e-mail Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w Bazie Kontaktowej spółek TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 

Zgadzam się na otrzymywanie od TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. informacji handlowych i marketingowych, dotyczących produktów i usług tych Towarzystw, przekazywanych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych poprzez: email, Konto Klienta, powiadomienia web, w tym wiadomości przekazywane z użyciem automatycznych systemów wywołujących.
 
 Otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem telefonu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w Bazie Kontaktowej spółek TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Zgadzam się na otrzymywanie od TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. informacji handlowych i marketingowych, dotyczących produktów i usług tych Towarzystw, przekazywanych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych poprzez: SMS i powiadomienia mobile, w tym wiadomości przekazywane z użyciem automatycznych systemów wywołujących.
 
 Otrzymywanie informacji w formie rozmowy z przedstawicielem Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w Bazie Kontaktowej spółek TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Zgadzam się na otrzymywanie od TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. informacji handlowych i marketingowych, dotyczących produktów i usług tych Towarzystw, przekazywanych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych poprzez: rozmowę telefoniczną z przedstawicielem.
 
 Zgoda na automatyczną ocenę Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zgromadzone w związku z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia były przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem mechanizmów profilowania klientów dla oszacowania wysokości tego ryzyka.
 
 Otrzymywanie inf. związanych z realizacją umowy na e-mail Wyrażam zgodę, aby Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B lub podmioty, które na podstawie umowy współpracują z Towarzystwem w procesie realizacji umowy ubezpieczenia, przesyłały mi informacje związane z zawarciem umowy ubezpieczenia i jej realizacją, w szczególności informacje i dokumenty dotyczące wnioskowanej lub zawartej z TU INTER Polska S.A. umowy ubezpieczenia, w tym OWU oraz dokument zawierający informacje o produkcie, a także informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 

* pola wymagane

form.przelicz_skladki

form.suma_skladki.waluta